Këto janë 10 modelet më të kërkuara në tregun gjerman

Këto janë 10 modelet më të kërkuara në tregun gjerman


Çmimet
e
vetu ave

pë do u a,
këto
ja ë
10
modelet


kë kua a
ë
t egu
gje ma .

Ndë sa
automjetet
e
pë do u a
kushto i
mesata isht
21.793
eu o
ë
ma s
2021,
ë
ma s
2022
mesata ja
u
it
ë
26.817
eu o.
Maki a
de i
ë
20
vjeç
me

kilomet azh
maksimal
de i
ë
200.000
kilomet a
u
a alizua .

Edhe
pse
çmimet
ja ë
duke
u
pë mi ësua
mi imalisht,
uk
duhet
p itu

d yshim
i
t e dit,

shkak

o mës

la të

i flacio it.

Ekskluzivisht

Focuso li e,
moto i

i
madh
gje ma
i
kë kimit

t egu
e
maki ave

pë do u a
Mobile.de
ka
pë zgjedhu
10
modele
ë

cilat
itja
e
çmimit
është

e
theksua .

K ahasimi
është
bë ë
dë mjet
ma sit
2021
dhe
ma sit
2022.

R itja
mesata e
e
çmimeve


gjitha
maki ave

pë do u a

listua a
ë
Mobile.de
gjatë
kësaj
pe iudhe
ishte
23.1

qi d,
dhe
i te esa t
është
se
um i
i
eklamave
a
me
24.3

qi d.
Kjo
t ego
se
t egu
i
maki ave

pë do u a
po
zb azet
dalë gadalë.

Këto
ja ë
dhjetë
modelet
me
itje


la të

çmimeve:

1)
Volkswage
Polo

Çmimi
mesata


Polo

pë do u
(moto
be zi e)
është
itu
me
38

qi d
b e da

viti.

ma s
2021,

maki ë
e
vogël
qyteti
ishte
ë
dispozicio


mesata e
p ej
10.105
eu o,
dhe
aktualisht
është
mesata isht
13.941
eu o.

2)
Volkswage
Golf

Çmimet
u
itë
me
31

qi d.
Një
Golf
i
pë do u
me
aftë
kushto
sot
mesata isht
20.018
eu o

pothuajse
po
aq
sa
Golf
8
i
i
me
moto
be zi e
(20.395
eu o).

3)
Volkswage
Tou a

Çmimi
mesata
i
Tou a
ë

vit
u
it
me
24

qi d
ë
21.653
eu o.

4)
Audi
A6

Num i
i
Audi
A6-ve

pë do u a
ë
joftime
a
me
eth
21

qi d
gjatë
vitit
dhe
çmimet
u
itë
me
24.5

qi d
ë

mesata e
p ej
36.000
eu o.

5)
Me cedes
S
Class

Me cedes
S-Class
po
bëhet
edhe

i
allë
ë
eklama,
është
ulu
ofe ta
e
dizelit
(mi us
38

qi d),


cili
kë kohe
mesata isht
72.622
eu o
( itje
p ej
11.4

qi d).

6)
Me cedes
G
Class

Me

itje
çmimi
p ej
38

qi d

shuma
mesata e


G-Class

pë do u
është
166.689
eu o.

7)
Fiat
500

Çmimet
e
vogëlushit
italia
ja ë
itu
me
18.8

qi d


do

thotë
se
duhet

li i
më ja ë
mesata isht
mbi
13,400
eu o

ve sio i
me
be zi ë.

8)
Mi i
Coope

Mi i
është
mesata isht
21.3

qi d

i
sht e jtë,
ofe ta
është
ulu

11

qi d,
dë sa
çmimi
mesata
është
15.789
eu o.

9)
Toyota
P ius

Një
maki ë
e
pë ballueshme
si
Toyota
P ius
duhet

jetë

mag et

klie tët

mome ti .
Sipas
po talit
Mobile.de,
çmimi
mesata
është
itu
me
“vetëm”
13.6

qi d.

10)
Tesla
Model
3

Çmimet
e
maki ës
elekt ike


kë kua
ë
t eg
ja ë
befasuese.
Edhe
pse
e
p is im
itje

la të,
çmimi
mesata
i
Tesla
Model
3
u
it
me
vetëm
6.3

qi d
ë
48.721
eu o./ epo te i

TAGS