Ja sa do të jetë vlera e Bitcoin në vitin 2025

Ja sa do të jetë vlera e Bitcoin në vitin 2025


Sa
do

jetë
vle a
e
Bitcoi
ë
viti
2025

Bitcoi
(BTC),
k iptomo edha
e
pa ë
dhe

e
suksesshme
ë
botë,
ka
pasu

histo i

madhe

sa
i
pë ket
çmimit.

Shumica
e
je ëzve
uk
e
kishi
pa ashikua

Bitcoi
mu d

a i te
aq
la t
sa
a iti
gjatë
2021.
Pikë isht,
BTC
a iti
ë
64,000
dolla ë
ë
p ill

2021,
duke
a itu
pikë
histo ike
p ej
1
t ilio
dolla ësh
ë
kapitalizimi
e
t egut.
Shumica
besoj ë
se

ga
a syet
k yeso e

BTC
pati
këtë
itje

jashtëzako shme

itjes
ishte
pë gjysmimi
i
um it

BTC
i
vitit
2020.
R itja
e
BTC
pati
kaq
shumë
dikim
ë

gjithë
t egu
e
k iptove,
duke
itu
çmimet
edhe

k iptomo edhave

tje a.
Po
çdo
ecu i
itëse
pasohet
ga

ë ie,
dhe

fat

keq

mbajtësit
e
BTC,
çmimi
ka
ë ë
ë
eth
37,000
dolla ë

ga
1
qe sho i
2021.
Siç
thuhet
ë
blogu
e
boteve

t egtimit

k iptove,
uk
ka
ko se sus
ëse
viti
2022
do

jetë
itës
ose
ë ie
ë
t egu
e
k iptove.
Po

ë ie
ë
çmimi
e
BTC
uk
do

thotë
domosdoshmë isht
se
i vestito ët
po
humbasi
pa a.

fakt,
i vestito ët
mu d

pë fitoj ë
ga
kjo
ë ie
e
çmimit
dhe
doshta
tw
fitoj w
ë
tw
a dhme .

Fakto ët
e
çmimeve

BTC
ë
2025

Ofe ta
dhe
Kë kesa

Çmimi
i

aktivi
sillet
eth
ofe tës
dhe
kë kesës.
BTC
ka

fu izim

kufizua
p ej
21
milio ,
me
18.7
milio
tashmë
ë
qa kullim.

shkak

kësaj,
çmimi
i
BTC
uk
është
i flacio ist,
d yshe
ga
Ethe eum,
i
cili
ka

fu izim

pakufizua .

shkak

pë gjysmimit

a dhshëm

BTC

është
pla ifikua

dodhë
ë
viti
2024,
fu izimi
i
BTC
bëhet
shumë

i
allë.
Një
mu gesë
ë
ofe të
ka

gja ë

pasohet
ga

itje
çmimi,
siç
ishte
asti
ë
ecu i ë
e
itjes

2021.
Nga
a a
tjetë ,
kë kesa

BTC
itet
dë sa
p a ohet

shumë
ë
botë.
Shumë
kompa i
ë
ve de

d yshme
ta i
po
p a oj ë
BTC
si

mjet
pagese.
Kjo
itje
e
kë kesës
shkakto
edhe

mu gesë,
e
cila

pas
pasohet
ga

itje
e
çmimit.
P a,

ulje
e
ofe tës
dhe

itje
e
kë kesës
ga
pë gjysmimi
i
BTC-së
ë
viti
2024
mu d

shkaktojë

tjetë
ecu i
itëse
ë
2025.

Pë shtatja
e
Blockchai

Sistemi

i
madh
o li e
i
pagesave
Paypal
viti
e
kalua
u
la sua
ë
platfo më
e
ty e

Nje ëzit
mu d
ta
blej ë
d ejtpë d ejt
pë mes
k iptomo edhave

aplikacio it

ty e.
Paypal
ka
ë
botë

shumë
se
400
milio ë
pë do ues
aktivë,
gjë

e

të heqës
dhe

lehtë

shumicë
e
je ëzve
ble je
dhe
mbajtje
e
k iptomo edhave.
Vetëm
ë
t emujo i
e
katë t

2021
Paypal
ka
apo tua
277
milia dë
dolla ë
ë
vëllimi
e
pë gjithshëm

pagesave.

Kostot
dhe
shpë blimet
e
mi ie ave

Pë gjysmimi
i
BTC
gjithashtu
ka

dikim
ë
p ocesi
e
mi ie ave

BTC.
Tashmë
ë
viti
2021,
xje ja
e
BTC-së
është
shumë
e
sht e jtë
dhe
do jëhe ë
mu d

mos
jetë
fitimp u ëse.


tepë ,
shpë blimet
e
mi ie ave
ja ë
pla ifikua

pë gjysmohe
ë
viti
2024
ga
6.25
BTC
ë
3.125
BTC

çdo
bllok
t a saksio esh

ko fi mua a.
Si
ezultat,
xje ja
e
BTC-së
mu d

bëhet
edhe

joefikase,
pasi
ite
kostot
e
e e gjisë
dhe
ule
shpë blimet
e
mi ie ave.
Kjo
mu d

ketë

efekt
egativ
ë
çmimi
e
BTC,
po
kjo
uk
ka
qe ë
domosdoshmë isht
asti

BTC
ë
pë gjysmimet
e
mëpa shme.
Duke
ditu
se
mi ie a
mu d

mos
jetë
fitimp u ëse,
i vestito ët
mu d

zhve dosi
fokusi
e
ty e
ga
mi imi
i
BTC
ë
ble je
e
d ejtpë d ejtë

mo edhave
BTC.

R egullo et
e
Qeve isë

Një
tjetë
fakto
i
mu dshëm
çmimi

BTC
ë
2025
mu d

je ë
egullo et
e
qeve isë.
Sa
he ë


ve d
dalo
k iptovalutat,
siç
bë i
Tu qia
ë
2021,
çmimi
i
BTC
dhe
k iptomo edhave

tje a
dikohet
egativisht.
Nëse
ve det
e
tje a

mëdha
bëj ë

jëjtë
gjë,
çmimi
i
BTC
mu d

bje ë
edhe

shumë.
Nuk
ka
gjasa

SHBA-të

daloj ë
k iptovalutat
ta i,
po
është
e de
e
mu du
sepse
k iptovalutat
po
zëve dësoj ë
gadalë
USD

pagesa.
Nga
a a
tjetë ,
ëse

shumë
ve de
mi atoj ë
k iptovaluta

tilla
si
BTC
ë
opsio et
e
ty e

pagesës,
çmimi
i
BTC
itet.
P a,
d yshimet
ë
egullat
dhe
egullo et
e
qeve isë
mu d

ke ë

fakto
çmimi

BTC
ë
2025.

Media
dhe
i flue cuesit


fu dmi,
media
ka

efekt

madh
ë
çmimi
e

k iptomo edhe.
Nëse
komu iteti

që d o
pas

k iptomo edhe
është
optimist
dhe
p omovo
mbajtje
(HODL)
BTC,

shumë
je ëz
ja ë

p i u
ta
bëj ë
këtë,
gjë

si
ezultat
mu d

isë
çmimi
e
BTC.


tepë ,
dikuesit
ë
faqet
e
ty e

mediave
sociale
mu d

ke ë

efekt

d ejtpë d ejtë
ë
çmimi
e
BTC.
Pëlqyesit
e
Elo
Musk
shkaktoj ë

eagim

me jëhe shëm
ë
çmimi
e
BTC.
Ku
kompa ia
e
Elo
bleu

sasi

madhe
BTC
dhe
postoi
ë
Twitte

të,
çmimi
i
BTC
u
it.
Ku
Elo
Musk
postoi
ë
Twitte
se
xje ja
e
BTC-së
dëmto
mjedisi ,
çmimi
i
BTC
filloi

bi te.
Elo
Musk
dhe
kuletat
e
tje a

mëdha

ka ë
shumë
Bitcoi
ko side ohe
bale a

lëvizi
çmimi
e
Bitcoi .

A
duhet
ta
mbaj
BTC- ë
time
de i
ë
viti
2025?
Pa ashikimi
i
çmimit

C ypto
Academy

viti
2025
do

jetë
2
milio ë

çdo
Bitcoi .
Po,
ju
e
ke i
dëgjua
mi ë.
Duke
gjykua
ga
histo ia
e
çmimeve

BTC,
ka

gja ë

çmimi

kalojë


la të
e

gjitha
kohë ave
ë

mome t
ë

a dhme .
Meqe ëse
pë gjysmimi
i
BTC
është
pla ifikua

dodhë
ë
viti
2024,
iveli
i
i
i
i
mu d

jetë
ë
viti
2025,
i
gjashëm
me
pë gjysmimet
e
mëpa shme

BTC.
Kjo
li jë
e

me dua it
sugje o

mbajtja
e
BTC-së
tuaj
mu d

jetë
shumë
fitimp u ëse
ë
afat

gjatë,
pava ësisht
ga
ë iet
aktuale

çmimeve.

atë

vle ,
kjo
ë ie
e
çmimit
ë
BTC
mu d

pë fitojë
edhe

shumë
t egta ët
pasi
filt o
t egta ët
jose ioz.

fu d

fu dit,
është
k iptomo edha

e
madhe
ë
botë
dhe
është
e
vështi ë

me dohet
se

k iptomo edhë
tjetë
mu d
ta
ëzojë
atë
ga
f o i
ë

afat

shku të .