Vlera e Bitcoin bien në nivele rekord

Vlera e Bitcoin bien në nivele rekord


Vle a
e
Bitcoi
bie
ë
ivele
eko d,
pothuajse
50%

ga
ë to i

Bitcoi
ka
humbu
pothuajse
gjysmë
e
vle ës

tij

ga
iveli
maksimal
ë
ë to .
Çmimet
e
k iptomo edhave
vazhdoj ë

bie
dë kohë

eko omitë
e
mëdha
kë koj ë

f e oj ë
itje
e
populla itetit

ty e.

Dhe
uk
është
vetëm
Bitcoi ,
pasi
k iptovalutat
ë
pë gjithësi
ka ë
pasu

fillim
jo

mi ë
këtë
vit.
Bitcoi
ka
ë ë
mbi
8%
ë
24
o ët
e
fu dit
Coi Desk.
K iptomo edha

e
vlefshme
ë
botë
ka
ë ë
me
mbi
20%

ga
fillimi
i
vitit.

Edhe
Ethe eum,
k iptomo edha
e
dytë

e
vlefshme
ë
botë,
ka
ë ë
me

shumë
se
12%
ë
24
o ët
e
fu dit,

ë ie
gati
30%

ga
fillimi
i
vitit

i.

Kjo
ë ie
vje
edhe

shkak

politikave

qeve ivë.


apo tim

Reute s
thuhet
se
ba ka
qe d o e
e
Rusisë
ka
p opozua
dalim

pë do imit
dhe
mi ie ave

k iptove.
Rusia
është

ga
ve det


mëdha

k ipto-mi ie ave
ë
botë.
Ba ka
e
saj
qe d o e
tha
se
mo edhat
dixhitale
mu d

pë bëj ë

kë cë im

stabiliteti
fi a cia ,
shk ua
ti a apost.al.

P opozimi
us
vje
vetëm
disa
muaj
pasi
Ki a
isi

sht ë gim

fo të

k iptomo edhat,
duke
dalua
si
t egti ë
ashtu
edhe
pu ë
ë
mi ie a.

ë to
edhe
I dia
tha
se
po
pë gatitej

p eza to te

p ojekt-ligj

do

egullo te
mo edhat
dixhitale,
megjithëse
e de
uk
dihet
shumë

atë
p opozim.

Megjithatë,
ekspe tët
tho ë
se
çmimi
i
bitcoi
mu d

a ijë

shumë
se
100,000
dolla ë
b e da
pesë
viteve

a dhshme.