MMJPH ka dorëzuar në Qeveri Planin e Veprimit për tejkalimin e situatës me uljen e nivelit të ujit në Liqenin e Prespës

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në Mbledhjen e 25-të të Qeverisë së RMV të mbajtur më 1 Dhjetor e dorëzoi Analizën dhe Planin e Veprimit për Liqenin e Prespës, që u përgatit nga Grupi Punues i Ekspertëve (GPE) i krijuar nga MMJPH për këtë qëllim, dhe në të cilin u kyçën profesorë aktualë dhe pensionistë, ekspertë, persona teknikë profesional nga institucionet përkatëse (hidrologë, biologë, gjeologë) të cilët kanë punuar dhe po punojnë për këtë çështje, si dhe përfaqësues të Shoqatës Ekologjike Maqedonase (SHEM) dhe ekspertë të tjerë që punojnë në projekte tematike në Rajonin e Prespës.

– Advertisment –

Edhe pse Plani Projekton masa urgjente, afatmesme dhe afatgjata, me institucione dhe subjekte të përcaktuara me borxhe dhe implikime financiare, Qeveria e rishikoi Raportin dhe i udhëzoi të gjitha institucionet e parashikuara në planin e veprimit të komentojnë, në mënyrë që ta miratojë urgjentisht Planin dhe aderimin drejt zbatimit të tij sa më shpejtqë të jetë e mundur.

Në interes të informimit të publikut, në vazhdim është një seksion kryq i aktiviteteve të implementuara dhe progresit në përgatitjen e planit për tejkalimin e situatës me uljen e nivelit të ujit të Liqenit të Prespës brenda Grupit Punues të Ekspertëve, si dhe bashkëpunimit ndërkufitar.

1. Takimet joformale kanë filluar që të mbahen në nivelin politik, administrativ dhe atë ekspert që nga Shkurti i 2020, duke përcaktuar hapat për të adresuar çështjen e Liqenit të Prespës në nivel kombëtar dhe trepalësh.
Një nga hapat e vendosura në nivelin kombëtar ishte krijimi i një Grupi Punues të Ekspertëve që do të rishikojë dokumentet e planifikimit të përgatitura deri më tani dhe masat e zbatuara, si dhe analizën shkencore për përgatitjen e një Plani Veprimi për masat e ndërhyrjes emergjente me ndërtimin financiar sa më shpejt të jetë e mundur krahas proceseve të filluara me një perspektivë afatgjatë;

2. Në 1.10.2020 u formula Grupi zyrtar i punës për ekspertë (nga përfaqësues të instituteve përkatëse shkencore, universiteteve, DPHM, OJQ dhe institucioneve) dhe u mbajt takimi i parë i punës, në të cilin u formuan dy nëngrupe të punës:

– Një ekip biologësh
– Një ekip hidrologësh.

3. ERG mblodhi të gjitha dokumentet dhe studimet e përgatitura dhe të disponueshme të kryera deri më tani për të gjithë rajonin e Prespës, dhe vendosi kornizën për krijimin e Planit të Veprimit bazuar në dy dokumente kryesore:
– Programin Strategjik të Veprimit për Drinin me aktivitetet e rekomanduara të menaxhimit nga Marsi i vitit 2020 (Programi i miratuar nga të tre vendet brenda projektit të menaxhimit të pellgut ujëmbledhës të Drinit) dhe
– Plani i Menaxhimit të Pellgut të Liqenit të Prespës.

4. Më 9 nëntor 2020, u mbajt takimi i tretë i punës dhe në të njëjtën kohë edhe takimi i fundit i përbashkët i të gjithë ERG në përbërje të plotë, gjatë së cilës u hodhën detyrat kryesore për të dy ekipet dhe u caktuan takime të veçanta për punën e tyre të përqendruar.

5. Më 10 nëntor 2020, Koordinatori ERG (Ndihmës Shefi i Sektorit të Ujërave në MMJPH) zhvilloi një takim në nivel teknik edhe me kolegët nga Shqipëria dhe Greqia dhe kërkoi të dhëna dhe informacione prej tyre, për shkëmbimin e të cilave takimi tjetër u dakordua që të mbahet më 11.12. 2020,

6. Më 23 nëntor u prezantuan përfundimet e para dhe Draft Plani i Veprimit me konstruksion financiar brenda ERG dhe MMJPH.

7. Më 1.12.2020, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut u dorëzua për rishikim dhe miratim Informacioni me analizë dhe plan veprimi për Liqenin e Prespës, që përcakton një seri masash në faza, nga ndërhyrjet e shpejta, për aktivitetet afatmesme dhe afatgjata, të shoqëruara me propozime për financim (buxhetit kombëtar dhe fondeve ndërkombëtare) me qëllim të tejkalimit afatgjatë të situatës me Liqenin e Prespës.

Dokumentacioni i plotë për aktivitetet në lidhje me tejkalimin e situatës me uljen e nivelit të ujit në Liqenin e Prespës është postuar në faqen e internetit të MMJPH për inspektim publik.