Mësoni si të përdorni kondicionerin pa paguar shumë para

Mësoni si të përdorni kondicionerin pa paguar shumë para


Si

pë do i
ko dicio e i
pa
pagua
shumë
pa a.

Me
vapë

tashmë
ka
isu ,
është
e
evojshme
pë do imi
i
ko dicio e it.

Megjithatë,
ke i
evojë


më y ë
dhe
këshilla

zgjua a


shma gu
mbi
ko sumimi
e
pa dë p e ë.
Sek etet
ja ë
dy:
Mi ëmbajtja
e
mi ë
dhe
pë do imi
i
kujdesshëm.

Një
he ë
ë
vit
duhet
bë ë

ko t oll
i
mi ë
dhe
megjithëse
shuma

duhet

pagua i
mu d

duket
shumë,
është
e
ë dësishme

kuptohet


ko dicio e

uk
mi ëmbahet
ha xho
shumë

tepë
e e gji,
veça ë isht
gjatë
muajve

ve ës.


veça ti,
ekspe tët
theksoj ë
se

ko dicio e

uk
mi ëmbahet
egullisht
humbet

paktë
5%

pe fo ma cës

tij
ë
vit.
Me
kalimi
e
viteve,
p oblemi
bëhet
edhe

i
madh.
Kjo
është
a syeja
pse
ekoma dohet


zëve dësohe
me


i


ko sumojë

pak
e e gji
ëse
pë do et
siç
duhet.
/abc ews

TAGS