Me një pamje të re vjen Audi Q2

Me një pamje të re vjen Audi Q2


Audi
Q2
vje
me

pamje

e
dhe
me

shumë
fuqi.

Vetu at
e
vogla
u ba e
ja ë

katego i
jashtëzako isht
e
johu
sot.

Tashmë
Audi
Q2
është

p ej
vetu ave

ja ë
i ovua

tu
pë shtatu

shumë
si

vetu ë
u ba e.

Nga
jashtë,
do
ta
dallo i
ga
pa akolpët
paksa

idize jua ,
po
edhe
ga
d itat
LED
Mat ix.
Ofe ta
e
gjy ave
tashmë
është

e
pasu ,
t a smeto
Teleg afi.

Nd yshimet
ë
kabi ë
ja ë
gjithashtu

mi a,
dhe
ato
shkoj ë
ë
d ejtim


fo me

e

levës

i g a azhit,
do ezave

dye ve
dhe
hapjeve

ve tilimit.

Ja ë
of ua
shtatë
dizaj e

b e dshme,
t e
p ej

cilave
ka ë

bëj ë
me
S-Li e.


ve sio i


mi ë,
i fotai me t
ta i
ka

modul
LTE

lidhje
o li e
me
pllakë
amë,
po
edhe
shë bime

tilla
si
Google
Ea th,
etj.
Ai
ka

ek a
8.3
i ç
dhe
bazohet
ë
ve sio et


sht e jta

kabi ës
digjitale.

Moto i
2.0
TDI
zhvillo
150
kuaj
fuqi,
do

shkojë
ë

kombi im

maki ës
quatt o.

Kjo
vetu ë
p itet

ketë

çmim
p ej
25
mijë
eu osh.

TAGS