Këto janë veçoritë kryesore të BMW 4 2020

Këto janë veçoritë kryesore të BMW 4 2020


Veço itë
k yeso e

BMW
4
2020.

“E
gjithë
ideja”,
thotë
BMW,
“është


p ovojmë

gdhe dim
Se i ë
4,

t’i
dhë ë
asaj
ide titeti
e
vet,
ë
ve d

thjesht

shikohet
si

ve sio
me
dy
dye

Se isë
3”.

BMW
M440i
xD ive
është

model
gjithëpë fshi ës,
i
cili
kombi o
pë sosmë isë,
pe fo ma cës

fo të
dhe
zbuku imet
luksoze

mu d

p is i
ga

BMW

kushto
pothuajse
60,000
eu o,
apo to
“Autoexp ess”,
t a smeto
lajmi
et.

Ko figu imi
me
katë
ota
e

atë

maki ë
me
pe fo ma cë


gjitha shme
dhe
shumë
a gëtuese.shkua
me
pamje
e
e

guximshme,
BMW
gjithashtu
ka
ipa ua
plotësisht
atë

po
dodh
ë
lëku ë.

Se ia
e
e
4
lëviz
ë
g upi
e
fu dit

kompo e tëve

shasisë

BMW,

do

thotë

Coupe
ta i
është
128
mm

e
gjatë
se
pa aa dhësi
i
saj
dhe
27
mm

i
gje ë.

Baza
e
otave
është
itu
me
41
mm,
dë sa
pista
është
28
mm

e
gje ë
ë
pjesë
e
pë pa me
dhe
18
mm
ë
pjesë
e
pasme.

Edhe
me
pezullimi
e
ulu
dhe
ko figu imi
e
amo tizuesit


fo të

dizaj ua .
Udhëtimi
është
elativisht
i
butë,
po
edhe
ku
e
dë o i
modaliteti
e
vozitjes,
ga
komfo ti
te
Spo ti,
je i
gjithmo ë
i
vetëdijshëm

amo tizimi
i
shkëlqyeshëm
ë
tokë


palëmua .

TAGS