Forbes promovon platformen e krijuar në Kosovë

Forbes promovon platformen e krijuar në Kosovë


Një
tjetë
sukses
ë
a e ë
dë kombëta e,
Fo bes
p omovo
platfo me
e
k ijua
ë
Kosovë.

E ude a,

platfo më
globale

mu dëso
kë kimi
e
u ive siteteve
dhe
p og ameve
akademike

stude tet
ë
mba ë
botë ,
ka
ma ë
vëme dje
e
evistes
p estigjioze
ame ika e
“Fo bes”.

Me
asti
e
la simit

platfo mës
E ude a,

platfo më
globale,
e
k ijua
ga

ekip
ë
P ishti ë,

mu dëso
kë kimi


lehtë

u ive siteteve
dhe
p og ameve
akademike
pë mes
i teligje cës
a tificiale,
evista
Fo bes
i
ka
dedikua

shk im
platfo mes.

Platfo ma
është

isi
ë
fushë
e
edukimit

la të,
suksesi
i

cilës
tashmë
po
dëshmohet
dë kombëta isht
duke
iu
bashkua
listës

platfo mave

suksesshme


cilat
shk uaj ë
mediet
dë kombëta e.i te vistë

Fo bes,
Ge t
Ukëhajda aj,
CEO
ë
E ude a,
t egoi
misio i
e
kësaj
platfo me.

“Misio i
y ë
me
E ude a
është

a ijmë

ë
fillim

fazës

kë kimit,
stude tët
t’i
bashkojmë
me
u ive siteti
e
duhu
duke
pë do u
platfo më
to ë
dhe
t’i
udhëzojmë
ata
gjatë
këtij
ugëtimi
de i
ë
fu d.
Dua


me do i
eth
kësaj


seko dë:

adoleshe t
me

sasi

kufizua
i fo macio esh
është
gati

ma ë

ve dim

do

pë caktojë
pjesë
tjetë

jetës

tij/saj.
Ne
duam
t’i
dihmojmë
ata

bëj ë
zgjedhje
e
duhu .”

E ude a
u
p eza tua

he ë

pa ë
ë
MatchIN
I vesto
Fo um
ë
Ti a ë,

29
p ill,
o ga izua
ga
Swiss
E t ep e eu ship
P og am.

këtë
o ga izim
mo ë
pjesë
20
sta tup-et


mi a
ga
Ballka i
Pe ë dimo
si
dhe
mbi
50
i vestito ë
ga
e
gjithë
bota.
E ude a
ishte


idetë

mo i


shumti
vëme dje
ë
këtë
gja je.

CTO
ë
E ude a,
Betim
D e ica,
tha

Fo bes
se
ajo
çka
e
veço
E ude e
është
pë do imi
i
i teligje ces
a tificiale.

“Ne
jemi
duke
pë do u
tek ologji ë


fu dit
ë
E ude a
dhe
sapo

kemi

shumë
pë do ues
dhe

dhë a,
do

fillojmë

shohim
magji ë
e
vë tetë

platfo mës.
Është
e
mah itshme
se
çfa ë
mu d

a ihet
me
i teligje cë
a tificiale
dhe
machi e
lea i g
ëse
ke i
kompo e tët
k yeso ë,
e

ja ë

dhë at.
E
a dhmja
është
e
d itshme

stude tët,
u ive sitetet
dhe
gjithësecili
ë
a simi
e
la të.”

Sipas
Do jeta
Plla a,
zy ta e

komu ikim
ë
E ude a,
de i

tash,

shumë
se
2,000
stude të
ja ë
egjist ua
ë
platfo më


ma ë
i fo macio e


paktë

p og am
dhe
sy imi
është

shtohe
300
pë do ues

i
b e da

dite
pë gjatë
gjashtë
muajve

a dhshëm.

E ude a
of o
mbi
23,000
p ofile
u ive sitetesh
dhe
eth
64,000
p og ame
i dividuale
akademike.
Stude tet

egjist ohe
ë
platfo më
ma i
ekoma dime

pe so alizua a
bazua
ë
p ofili
e
ty e
i dividual,
a itjet
akademike,
pe spektivat
e
ka ie ës
dhe
p efe e cat
pe so ale,
me
ç’ ast
mu d

pe so alizoj ë
kë kimi
e
ty e

opsio et
e
mu dshme
ë
edukimi
postseko da .

Sipas

dhë ave

fu dit,

shumë
se
gjashtë
milio ë
stude të
ë
mba ë
botë
studioj ë
jashtë
ve dit,
po
edhe
shumë
u ive sitete
ja ë
vazhdimisht
ë
kë kim

stude tëve
dë kombëta ë,
veça ë isht
pas
ë ies

um it

egjist imeve
si
pasojë
e
pa demisë.

E ude a
është
themelua
ga
dy
kompa i
me
bazë
ë
P ishti ë,
I que o
LLC,
lide
ë
publikimi
e
i fo macio eve
eth
edukimit

la të
me
mbi
9
milio ë
pë do ues,
si
dhe
Qua tix
LLC,
kompa i
e
zhvillimit
softue ik
e
specializua
ë
of imi
e
zgjidhjeve
pë mes
I teligje ces
A tificiale
(AI)
dhe
Machi e
Lea i g.

TAGS