A duhet investesuar në Bitcoin gjatë këtij viti? Ja çka paralajmërojnë ekspertët

A duhet investesuar në Bitcoin gjatë këtij viti? Ja çka paralajmërojnë ekspertët


A
duhet
i vestesua
ë
Bitcoi
gjatë
këtij
viti?

Bota
e
k iptovalutave
shpë theu
ë
viti
2021,
me
je ëz
ë
mba ë
botë

u
dë gjegjësua

t e di
dhe
shumë
ma dje
mo ë
ve dimi


i vestua .

Ajo
ka
tejkalua
sfe at
e
i vestimeve
dhe
ta i
është

temë
e
xehtë
ë
kultu ë
popullo e,
me
pothuajse

gjithë
ta i

johi
dikë

i vesto
ë
k ipto.

Bitcoi
është
padiskutim

i
johu i
ga

gjitha
k iptovalutat
e
d yshme,
kështu

shumë
je ëz
do

pyesi
ëse
viti
2022
është

kohë
e
mi ë


bë ë

i vestim

ty i .

A
është
i vestimi
ë
Bitcoi

ide
e
mi ë
ë
viti
2022?

Bitcoi
te to

jetë

t egues
i
te de cave

pë gjithshme
ë
t egu
e
k iptove,
pasi
është
de i
ta i
k iptomo edha

e
madhe
dhe
pjesa
tjetë
e
t egut
p i et

djekë
te de cat
e
pa a
me
Bitcoi .


viti
2021,
çmimi
i
Bitcoi
a iti

ivel


la të


gjitha
kohë ave
ë
mbi
68,000
dolla ë,
po
ai
a

pak
se
30,000
dolla ë
ë
ko ik.
Është
pikë isht
kjo
paqë d ueshmë i

ka
xitu
ekspe tët

i vestito ët
e
mu dshëm
t’i
mbaj ë
i vestimet
e
ty e
ë
k ipto
ë
pesë
pë qi d

po tofolit
ë
fillim.

Sipas
time.com,

umë
ekspe tësh
besoj ë
se
është
vetëm
çështje
kohe
pë pa a
se
Bitcoi

a ijë
100,000
dolla ë,

do

thotë
se
viti
2022
mu d

jetë

kohë
e
mi ë


i vestua


kapë cye
atë
valë.

Nëse
do

i vesto i
ë
k ipto
ë
viti
2022,
këshillohet
t’i
mba i
i vestimet
tuaja

vogla
dhe

mos
e
ve dos i
ku ë
k ipto-
mbi
sy imet
e
tje a
fi a cia e.