SONDAZH: Një vit si Aleat i NATO-s: Аnketë për mendimin publik

SONDAZH: Një vit si Aleat i NATO-s: Аnketë për mendimin publik

NEKSUS Koncepti Qytetar u realizua hulumtimi për perceptimet për NATO-n, ndjesia e përgjithshme për Aleancëndhe njohuritë për aktivitetet cilat ajo i realizon shtet.Qëllimi i hulumtimit është shifet mendimit publik qytetarëve lidhje me një vjetorin e anëtarësimit Alenacën e NATO-s.

Për nevojat e hilumitimit,  sondazhi u realizua nga M-Prospekt-i cila është agjencion për hulumtim të mendimit publik, shembull reperezentativ prej 1.000 anketuarve, mëdhenj se 18 vjet, me gabim margjinal prej+/ – 3% dheme nivel besueshmërisë prej 95%. Ishin përfshirë tetërajonet statistikore, duke marrë parasysh shpërndarjen nëpërmjediset rurale dhe urbane.

Nga 1.000 të anketuar, 50,3% ishin meshkuj, kurse 49,7% femra, nga aspekti i përfaqësimit etnik 70,8% e të anketuarve ishin maqedonas, 24,1% ishin shqiptarë, kurse grupet e tjera etnike ishin përfaqësuar me 5,1%. Sipas vendit të banimit, popullata rurale ishte e përfaqësuar me 38,7%, përderisa ajo urbane me 61,3%.

Kjo sondazhë ëshë pjesë e proektit: “Një vit si aleat i NATO-s: Аnketë për mendimin publik “, implementuar nga NEKSUS Koncepti Qytetar dhe financuar nga Departamentit Diplomacisë Publike NATO-s Bruksel.

Grafiku 1

Distribuimi i përgjigjeve tregoi se shumica (40,3%) mendojnë se e njohin mjaftueshëm, përkundër një të tretës (33,2%) të cilët thonë se e njohin pak. Shumë mirë e njohin 13,6%.

Shikuar në aspekt të prizmës gjinore, mund të vërejme se gratë shumë më pak se meshkujt e njohin këtë organizatë. 39,2% e grave, përkundër 27,2% të burrave tregojnë se pak e njohin këtë organizatë.

Shqiptarët për dallim prej maqedonasve tregojnë njohje më të madhe – 27,4% e shqipatërve tregojnë se e njohin shumë mirë, përkundër 9% të maqedonasve të cilët e njohin shumë mirë. Vërehet se ata që kanë shkallë më të lartë të arsimit theksojnë se e njohin mjaft mirë.

Grafika 2

Shumica e të anketuarve gravitojnë drejt mendimit pozitiv për anëtarësimin në NATO. Më shumë se gjysma (50,7% të mbledhura Plotësisht  pajtohem dhe Deri diku pajtohem) mendojnë se anëtarësimi në NATO është punë pozitive. Një e pesta as pajtohen, as nuk pajtohen se anëtarësimi në NATO është punë e mirë për vednin tonë. 28,9 % (të mbledhura Deri diku nuk pajtohem dhe Aspak nuk pajtohem) mendojnë se anëtarësimi në NATO nuk është pozitive për vendin tonë.

Më shumë se dy të tretat (71,8%) e shqiptarëve, përkundër 42,1% e maqedonasve, pajtohen se anëtarësimi është punë e mirë  

Grafika  3

Është e dukshme se më shumë se gjysma (60,4% të përmbledhura Plotësisht pajtohem dhe Deri diku pajtohem) pajtohen. Derisa, 15,9% aspak nuk pajtohen me këte pyetjen.

Shqiptarët shprehin më shumë pajtim të plotë se vendi duhet të mbrojë vend tjetër anëtar në NATO, nga maqedonasit (46,1% përkundër 26,6%).

Grafika 4

Akoma më e lartë është shkalla e pajtimit (74,4% të përmbledhura Plotësisht pajtohem dhe Deri diku pajtohem) se vendet e tjera të NATO-s duhet ta mbrojnë Maqedoninë e Veriut nëse ajo sulmohet.

Grafika 5

Vërehet se shumica e të anketuarve (64,5% përmbledhur Plotësisht pajtohem dhe Deri diku pajtohem) me anëtarësimin në NATO ndjejnë siguri dhe stabilitet më të madh në vend. Çdo i dhjeti nga të anketuarit aspak nuk pajtohet se anëtarësimi në NATO e rrit sigurinë dhe stabilitetin në vendin tonë.

Pajtim më të theksuar për këto çështje shprehin shqiptarët (50,6% Plotësisht pajtohem) përkundër 28,7% e maqedonasve të cilët plotësisht pajtohen se anëtarësimi në NATO e rrit sigurinë dhe stabilitetin në vendin tonë.

Grafika 6